Uw financiële ondersteuning aan de Jongerenkerk Venlo

Met het in stand houden van de Jongerenkerk Venlo is jaarlijks veel geld gemoeid. Voor het kalenderjaar 2009 hebben we zeker € 50.000,-- nodig.

Stichting Jongerenkerk Venlo

Voor een belangrijk deel worden de jaarlijkse kosten bijeengebracht door de reguliere bezoekers van de Jongerenkerk Venlo. Via een automatische overschrijving dragen zij veelal maandelijks bij om de Jongerenkerk Venlo mogelijk te maken. Deze bijdragen zijn welkom op rekeningnummer 41.41.43.299 ten name van de Stichting Jongerenkerk Venlo te Venlo.
Daarnaast is natuurlijk elke financiële bijdrage, in welke vorm dan ook, heel welkom. Ook dan kunt u gebruik maken van het hiervoor genoemde rekeningnummer.

Stichting Vrienden van de Jongerenkerk Venlo

Daar waar uw bijdrage omvangrijker is en/of een eenmalig karakter kent, vraag ik u uw bijdrage bij voorkeur te storten op rekeningnummer 17.38.02.850 ten name van de Stichting Vrienden van de Jongerenkerk Venlo te Venlo.
Daarmee bewerkstelligen we een goed zicht op de structurele en mogelijk incidentele mogelijkheden om de lopende exploitatie te kunnen blijven financieren.
Denk in dit verband ook aan de mogelijkheid van een periodieke gift of regeling in het kader van uw nalatenschap (legaat) door tussenkomst van de notaris.Beide stichtingen zijn in het bezit van een zgn. ANBI-verklaring.
In fiscale zin worden de beide stichtingen derhalve als een Algemeen Nut Beogende Instelling aangemerkt waardoor u giften in beginsel fiscaal aftrekbaar zijn.Informatie

Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met Harry B.M. van Heijst,
penningmeester van beide voornoemde stichtingen. Tel. (077) 354 69 78.

Nadere info m.b.t. gift of legaat:

Belastingdienst
De website van de notarissen
Con Sensus (charitas)
    Info over legaten en zgn. "turbogiften"

Op deze pagina

Informatie over:

  • giften
  • legaten
  • schenkingen
  • links

JONGERENKERK VENLO

Elke zondag
10 uur